opýtajte sa nás otázku

Radi Vám odpovieme na akúkoľvek otázku.

viac

Všeobecné obchodné podmienky pre jazykové kurzy

(v ďalšom texte aj ako „zmluvné podmienky“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Poskytovateľ je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založeným podľa práva SR s predmetom činnosti organizačno - technické zabezpečovanie vzdelávacích kurzov, školení a seminárov
 2. Účastník je fyzická osoba, spôsobilá na právne úkony, so záujmom o zlepšenie svojich jazykových schopností.
 3. Poskytovateľ v období od do organizuje zimný semester jazykového kurzu s výučbou nemeckého alebo anglického jazyka, ktorého lekcie prebiehajú pravidelne v vždy od do hod. s výnimkou štátnych sviatkov a vopred ohlásených dátumov (ďalej pre potreby tohto textu aj ako „kurz“).
 4. Kurz nie je akreditovaný vzdelávací program Ministerstvom školstva SR.
 5. Trvanie kurzu je akademických hodín (lekcií) teda 70 minút trvajúcich blokov.
 6. Cena kurzu je EUR.
 7. Cena jazykovej literatúry je EUR.
 8. Kurz bude realizovaný v učebni na Sibírskej 61, Bratislava.
 9. Kurz sa pridržiava metodického plánu, ktorý je k dispozícii k nahliadnutiu na požiadanie a jeho cieľom je pripraviť účastníka na jazykovú úroveň .
 10. Náplň lekcií pozostáva z prednášky lektora a jeho interakcie s účastníkom kurzu.
 11. Účastník s cieľom dosiahnuť účel uvedený v bode 2 tohto článku prejavil vôľu navštevovať kurz.
 12. Táto záväzná prihláška a jej podpis účastníkom zakladajú právny vzťah medzi účastníkom a poskytovateľom.

II. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť organizačno-technickú stránku kurzu, zabezpečiť priestory na realizáciu kurzu, ich vybavenie a lektora.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať výčbu kvalifikovanými lektormi.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť účastníkovi jazykovú literatúru potrebnú pre kurz v zmysle akreditácie Ministerstva školstva SR. Poskytovateľ zabezpečí jazykovú literatúru pre účastníka zdarma za podmienok, že účastník dodrží všetky ustanovenia vyplývajúce z tejto záväznej prihlášky a jej zmluvných podmienok a zároveň splní podmienky pre zápis do letného semestra a záväzne sa do neho prihlási. Účastník v takom prípade nadobudne vlastnícke práva k tejto jazykovej literatúre.
 4. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu výučby na kurze kvalifikovanými lektormi, ktorých kvalifikáciu musí na požiadanie hodnoverne preukázať.
 5. Poskytovateľ má právo z organizačných dôvodov zmeniť termíny realizácie kurzov.
 6. V prípade, že poskytovateľ zo závažných dôvodov nemôže naďalej pokračovať v realizácii kurzu tak aby zrealizoval počet akademických hodín tak ako uvedené v článku I., má právo odstúpiť od zmluvy a je povinný účastníkovi vyplatiť alikvótnu čiastku ceny kurzu tj. pomernú časť za nezrealizované lekcie. Účastník je povinný zaplatiť cenu jazykovej literatúry alebo jazykovú literatúru vrátiť poskytovateľovi.

II. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA

 1. Účastníkovi podpisom záväznej prihlášky vzniká povinnosť uhradiť cenu kurzu a to buď v hotovosti v deň podpisu alebo prevodom na účet 2096868056/0200 vedený v VÚB a.s. do 10 dní od podpisu alebo do 10 dní od splatnosti splátky v prípade, že sa poskytovateľ s účastníkom dohodli na režime úhrady ceny kurzu prostredníctvom splátok. Pokiaľ tak účastník neučiní, dostáva sa do omeškania a poskytovateľovi vzniká nárok na uplatnenie úroku z omeškania v miere 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a taktiež právo odstúpiť od zmluvy bez náhrady splatenej ceny kurzu.
 2. Účastník s poskytovateľom môže uzavrieť dohodu o režime úhrady ceny kurzu prostredníctvom splátok. V takom prípade tvorí dohoda o režime úhrady ceny kurzu prostredníctvom splátok nedeliteľnú súčasť tejto záväznej prihlášky.
 3. Účastník je povinný sa počas lekcie správať v súlade s dobrými mravmi a rešpektovať pokyny lektora. V opačnom prípade môže byť kedykoľvek lektorom alebo poskytovateľom napomenutý. Opakované napomenutie oprávňuje poskytovateľa k odstúpeniu od zmluvy bez nároku účastníka na vrátenie ceny kurzu a to ani pomernej časti, právo uplatniť si náhradu škody a účastníkovi vzniká povinnosť uhradiť cenu jazykovej literatúry. V prípade, že účastník s poskytovateľom uzavrel dohodu o režime úhrady ceny kurzu prostredníctvom splátok, celá cena kurzu je splatná momentom odstúpenia od zmluvy ak nastanú okolnosti popísané v tomto bode vyššie.
 4. V prípade, že účastník nemôže z akýchkoľvek dôvodov navštevovať kurz po podpise tejto záväznej prihlášky, nevzniká mu právo odstúpiť od zmluvy a nemá nárok na vrátenie ceny kurzu ani jej pomernej čiastky. V prípade, že účastník s poskytovateľom uzavrel dohodu o režime úhrady ceny kurzu prostredníctvom splátok, celá cena kurzu je splatná momentom odstúpenia od zmluvy ak nastanú okolnosti popísané v tomto bode vyššie.
 5. Účastník má v prípade pochybností o kvalite výuky a kvalifikácii lektora právo kedykoľvek toto oznámiť poskytovateľovi, ktorý má povinnosť preukázať lektorovu kvalifikáciu a spôsobilosť hodnoverným dokladom. Ak tak neurobí do 30 dní od písomnej požiadavky alebo sťažnosti, vzniká účastníkovi nárok na odstúpenie od zmluvy s čiastkovou náhradou ceny kurzu vo forme pomernej časti ceny kurzu s ohľadom na zrealizované lekcie ku dňu odstúpenia od zmluvy, avšak len do výšky zaplatených splátok v prípade ak uzavreli poskytovateľ s účastníkom dohodu o režime úhrady ceny kurzu prostredníctvom splátok.
 6. Účastník má právo po úspešnom ukončení zimného semestra jazykového kurzu prihlásiť sa do letného semestra.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Účastník a poskytovateľ podpisom tejto záväznej prihlášky prehlasujú, že porozumeli jej obsahu, urobili tak slobodne, bez nátlaku, v dobrom úmysle, sú na takýto úkon spôsobilí a urobili tak nie za nápadne nevýhodných podmienok.
 2. Účastník a poskytovateľ sa dohodli, že sa prípadne spory týkajúce sa vzťahu založeného touto záväznou prihláškou budú snažiť riešiť cestou zmieru a dohody.
 3. Účastník a poskytovateľ sa dohodli, že ich právny vzťah založený touto záväznou prihláškou sa bude spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 4. Účastník a poskytovateľ sa dohodli, že túto záväznú prihlášku ide meniť iba po dohode účastníka a poskytovateľa a iba písomnými dodatkami.
 5. Účastník a poskytovateľ sa dohodli, že forma odstúpenia od zmluvy upraveného v ustanoveniach týchto zmluvných podmienok musí byť zásadne písomná.
Povedali o nás:
pridať odporučenie