Korektúry

Jazykové korektúry alebo opravy textov spravidla vykonávajú prekladatelia pôvodom z krajiny cieľového jazyka. Služba sa predovšetkým zameriava na pravopisné, gramatické, štylistické a typografické nedostatky.

Najčastejšie pre zákazníkov pripravujeme:

Základnú korektúru

Predstavme si ju hlavne v podobe opravy gramatiky a pravopisu textu. Každý náš preklad je okrem iného podrobený práve takejto kontrole jazykovým odborníkom.

  • literárne, vedecké alebo publicistické texty
  • bakalárska alebo magisterská práca
  • výročné správy
  • korešpondencia

Štylistickú/významovú korektúru

Zahŕňa kompletnú opravu gramatiky, pravopisu, štylistiky a typografie textu. Porovnávame cieľový text so zdrojovým a sledujeme dodržiavanie terminológie. Tieto opravy textu robí najčastejšie korektor, ktorý je profesionálny lingvista a zároveň odborník na problematiku v cieľovom jazyku.

Predtlačovú korektúru

Tento typ opravy textu sa zvyčajne používa v prípadoch, keď je tento následne určený na zverejnenie

  • články
  • propagačné materiály
  • katalógy
  • publikácie

Často máte texty už v polygrafickej úprave, alebo ľudovo, zalomené. Žiaden problém! Nakoľko používame najmodernejší CAT softvér a pracujeme s výmennými súbormi DTP programov ako napr.

  • Indesign (.inx, .idml)
  • QuarkXpress (.xtg, .tag)

Zákazník tak nemusí pracne kopírovať texty do jeho pracovného prostredia, čo šetrí množstvo času.

Akademickú korektúru

Tento typ opravy nedostatkov textu má cieľ predovšetkým zvýšiť jazykovú a štylistickú kvalitu pre prijatie v medzinárodných časopisoch publikujúcich v cudzom jazyku. Okrem iného obsahuje aj zabezpečenie dodržiavania štylistických a formátovacích pokynov konkrétneho vedeckého časopisu alebo štylistickej príručky preferovanej v príslušnom vedeckom odbore. Súčasne sa tu sústredíme na zvýšenie úrovne formálnosti a akademickej úrovne jazyka pri zachovaní zrozumiteľnosti a čitateľnosti. V rovnakom duchu vás zároveň upozorníme na nejasnosti, nadbytočnosti a nedostatky v texte, aby ste zlepšili presnosť, koherentnosť a pochopiteľnosť vašej práce.

Je dôležité uviesť, že takéto korektúry nedostatkov textu zodpovedajúcim spôsobom dodržiavajú príslušné publikačné a citačné štýly