Úradné preklady dokumentov

Úradné preklady dokumentov sa neoddeliteľne zväzujú s originálom alebo notársky overenou kópiou a zároveň sú opatrené doložkou súdneho prekladateľa. Poznáme ich rovnako pod názvom súdne preklady či overené preklady. V každom prípade, ide predovšetkým o preklady na vysokej úrovni, ktoré pripravujú odborníci v príslušných odvetviach.

Za predpokladu, že už máte dokumenty k dispozícii, vyplňte žiadosť o nezáväznú cenovú ponuku a obratom vám zašleme podrobné informácie predovšetkým o cene, termíne, či formáte dodania.

Vo vybraných kombináciach poskytujeme okem listinného vyhotovenia aj možnosť elektronického úradného prekladu, ktorý prekladateľ opatrí mandátnou a časovou elektronickou pečaťou.

Úradné preklady

sa používajú najmä na komunikáciu s úradmi štátnej správy v listinnom, či elektronickom vyhotovení.

vždy pripravuje úradný prekladateľ poverený Ministerstvom spravodlivosti SR.

sa zodpovedajúcim spôsobom zviažu trikolórou s predloženým originálom alebo notárom overenou kópiou.

Elektronické úradné preklady dokumentov

Preklady s mandátnou a časovou pečaťou

V takejto podobe sa môže využívať v elektronickej komunikácii s mnohými orgánmi verejnej moci, pričom má rovnaké právne účinky ako takýto preklad v listinnom vyhotovení.

Tak ako v listinnom formáte aj elektronické vyhotovenie musí podpísať úradný prekladateľ kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom a opatriť ho časovou pečiatkou.

Elektronické preklady dokumentov dodávame zvyčajne v dvoch formátoch

  • kontajner ASIC / CAdES

Listina je vo formáte zaručenej elektronickej konverzie a túto úradný prekladateľ spojí s prekladom do kontajnera ASIC a opatrí mandátnou pečaťou s časovou pečiatkou.

  • PDF / PadES

Listina je v naskenovanom formáte a túto úradný prekladateľ spojí s prekladom do PDF súboru a opatrí mandátnou pečaťou s časovou pečiatkou.

Elektronický úradný preklad

Pravidelne pripravujeme úradné preklady dokumentov, ako napríklad

  • Vysvedčenia, diplomy, certifikáty, potvrdenia o návšteve školy, výpisy známok
  • Rodné listy, úmrtné listy, sobášne listy, potvrdenia o pobyte
  • Rozhodnutia, uznesenia, zákony a smernice
  • Lekárske správy, klinické štúdie, posudky
  • Zmluvy, faktúry, výpisy z obchodného registra, obchodné podmienky
  • Doklady k dovezeným vozidlám, COC, osvedčenia

Preklady dokumentov preukázateľne pripravujeme v súlade s medzinárodnou normou na riadenie kvality prekladateľských služieb podľa nižšie uvedeného postupu.

Digitalizácia (OCR)

1. Príprava dokumentu digitalizáciou textu (OCR)

Zvyčajne dostaneme zadanie ako naskenovaný dokument, ktorý skonvertujeme do editovateľného formátu pomocou optického rozpoznávania textu (OCR) vrátane odsadenia, hlavičky, päty, číslovania, obsahu a obrázkov.

2. Úradný preklad dokumentu

Takto pripravený dokument pristane na stole úradnému prekladateľovi, v súlade s tým, ktorej oblasti sa týka dokument a ktorej sa prekladateľ venuje. Napokon každý prekladateľ sa špecializuje na iný typ terminológie.

Prekladateľ pripraví úradné preklady
Preklad dokumentu podlieha obsahovej kontrole

3. Obsahová kontrola prekladu

Preložený dokument následne skontrolujeme tak, aby finálna verzia neobsahovala gramatické, štylistické, no predovšetkým významové chyby.

4. Formálna kontrola prekladu

Pred zviazaním dokumentu s prekladom prejde vyhotovenie ešte dodatočnou kontrolou, pričom táto môže odhaliť najmä preklepy a formálne nedostatky.

Formálna korekcia
Preklady dokumentov - zviazanie

5. Zviazanie dokumentu s prekladom

Úradný preklad sa na záver viaže s prekladaným dokumentom spolu s doložkou úradného prekladateľa. Takto vyhotovený preklad dokumentu odovzdáme zákazníkovi na našej prevádzke, doručíme, prípadne zašleme poštou.

Často kladené otázky

Všetko, čo sa nás pýtate o prekladoch dokumentov

Bežný preklad je preklad, ktorý slúži na neoficiálne účely. Na komunikáciu so štátnou správou je zvyčajne potrebný úradný preklad, ktorý poznáme aj ako súdny preklad, súdne overený preklad či preklad s pečiatkou.

Na Slovensku takýto preklad podľa zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch pripraví prekladateľ menovaný príslušným krajským súdom. Preklad následne neoddeliteľne spojí s originálom alebo s úradne overenou fotokópiou originálu prekladaného dokumentu resp. jeho zaručenou konverziou.

Preklady pripravujeme v závislosti na dostupnosti prekladateľov pre požadovanú jazykovú kombináciu, ako aj na rozsahu dokumentov. Spravidla krátke preklady v kombinácii angličtina-slovenčina a nemčina-slovenčina pripravujeme do 24 hodín. Pri väčšom rozsahu textu a menej frekventovaných jazykových kombináciách budeme potrebovať viac času na prípravu a odovzdanie úradného prekladu.

Elektronický úradný preklad má rovnakú právnu hodnotu ako listinné vyhotovenie prekladu. Rozdiel je v spôsobe doručenia, keďže elektronické vyhotovenie úradného prekladu vám jednoducho pošleme emaílom alebo uložíme na bezpečnom cloude.

Niektoré orgány štátnej správy akceptujú elektronické vyhotovenie úradného prekladu a zároveň pri mnohých elektronických podaniach ponúkajú výraznú úsporu na správnych poplatkoch. Na Slovensku ide spravidla o formát prekladu zaručenej konverzie dokumentu v kontajneri ASIC podpísanom CAdES certifikátom a opatrenom časovou pečaťou. Naopak v zahraničí sa používa skôr PDF scan podpísaný PadES certifikátom a opatrený časovou pečaťou.

V každom prípade je potrebné si overiť akceptovaný formát prekladu v organizácii alebo úrade, ktorý od vás úradný preklad žiada.

Samozrejme, stačí ak nám zašlete naskenovaný dokument alebo jeho kvalitnú fotografiu e-mailom príp. vyplníte žiadosť o cenovú ponuku. Akonáhle nám ponuku potvrdíte, začneme pracovať na preklade.

Notársku kópiu alebo zaručenú konverziu dokumentu odporúčame, ak potrebujete pripraviť úradný preklad dokumentu, ktorý je jedinečný a bez obmedzenia časovej platnosti (napr. doklady o vzdelaní).

Úradný preklad dokumentov s obmedzenou časovou platnosťou (napr. výpisy z registrov) alebo dokumentov, ktoré je možné vystaviť opakovane (napr. rodný/sobášny list/úmrtný list) zvyčajne zväzujeme aj s originálom.

Pripravený preklad v listinnom vyhotovení si môžete vyzdvihnúť osobne na Ružovej doline 21/a v Bratislave s možnosťou parkovania v areáli alebo vám vyhotovenie prekladu môžeme zaslať poštou.

Apostil je forma legalizácie alebo overenia dokumentov na komunikáciu s domácimi, ale aj so zahraničnými štátnymi úradmi. Na Slovensku apostil vydáva spravidla orgán, ktorý je nadradený orgánu resp. inštitúticii, ktorá dokument vydala. 

Napr. Vysokoškolský diplom – Ministerstvo školstva SR

Apostiluje sa verejná listina a zároveň prekladateľ, ktorý vyhotoví preklad tejto listiny.
Úradný preklad vybraných verejných listín je možné v rámci členských krajín EU a na základe bilaterálnych dohôd predkladať bez potreby overenia alebo legalizácie. Odporúčame si však túto skutočnosť overiť v orgáne alebo inštitúcii, ktorá od vás požaduje úradný preklad.

V ostatných prípadoch platí, že ak je krajina zmluvným štátom „Haagskeho dohovoru z dňa 5. októbra 1961“ je potrebné verejné listiny na styk so štátnymi orgánmi overiť apostilom.

Ak potrebujete použiť dokument do krajiny s ktorou nie je uzavretá obojstranná dohoda, a nie je ani zmluvným štátom „Haagskeho dohovoru zo dňa 5. októbra 1961“, budete potrebovať vyššie overenie tzv. superlegalizáciu.

Superlegalizácia pozostáva z rovnakých krokov ako overenie apostilom, no je doplnená o osvedčenie originálnej listiny, legalizáciu apostilovaného prekladu Ministerstvom zahraničných vecí SR a superlegalizáciu na veľvyslanectve cieľovej krajiny.