Úradné preklady dokumentov

Úradné preklady dokumentov sa neoddeliteľne zväzujú s originálom alebo notársky overenou kópiou a zároveň sú opatrené doložkou súdneho prekladateľa. Poznáme ich rovnako pod názvom súdne preklady či overené preklady. V každom prípade, ide predovšetkým o preklady na vysokej úrovni, ktoré pripravujú odborníci v príslušných odvetviach.

Za predpokladu, že už máte dokumenty k dispozícii, vyplňte žiadosť o nezáväznú cenovú ponuku a obratom vám zašleme podrobné informácie predovšetkým o cene, termíne, či formáte dodania.

Vo vybraných kombináciach poskytujeme okem listinného vyhotovenia aj možnosť elektronického úradného prekladu, ktorý je opatrený mandátnou a časovou elektronickou pečaťou.

Úradné preklady dokumentov

sa používajú najmä na komunikáciu s úradmi štátnej správy v listinnom, či elektronickom vyhotovení.

vždy pripravuje úradný prekladateľ poverený Ministerstvom spravodlivosti SR.

sa zodpovedajúcim spôsobom zviažu trikolórou s predloženým originálom alebo notárom overenou kópiou.

Elektronické vyhotovenie úradného prekladu

V takejto podobe sa môže využívať v elektronickej komunikácii s mnohými orgánmi verejnej moci, pričom má rovnaké právne účinky ako takýto preklad v listinnom vyhotovení.

Tak ako v listinnom formáte aj elektronické vyhotovenie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom a opatrené časovou pečiatkou.

Elektronické úradné preklady dokumentov dodávame zvyčajne v dvoch formátoch

  • kontajner ASIC / CAdES

Prekladaná listina je vo formáte zaručenej elektronickej konverzie a túto úradný prekladateľ spojí s prekladom do kontajnera ASIC a opatrí mandátnou pečaťou s časovou pečiatkou.

  • PDF / PadES

Prekladaná listina je v nascanovanom formáte a túto úradný prekladateľ spojí s prekladom do PDF súboru a opatrí mandátnou pečaťou s časovou pečiatkou.

Úradné tlmočenie

Pravidelne pripravujeme úradné preklady dokumentov, ako napríklad

  • Vysvedčenia, diplomy, certifikáty, potvrdenia o návšteve školy, výpisy známok
  • Rodné listy, úmrtné listy, sobášne listy, potvrdenia o pobyte
  • Rozhodnutia, uznesenia, zákony a smernice
  • Lekárske správy, klinické štúdie, posudky
  • Zmluvy, faktúry, výpisy z obchodného registra, obchodné podmienky
  • Doklady k dovezeným vozidlám, COC, osvedčenia

Preklady dokumentov preukázateľne pripravujeme v súlade s medzinárodnou normou na riadenie kvality prekladateľských služieb podľa nižšie uvedeného postupu.

Preklad dokumentu predchádza digitalizácia OCR

1. Príprava dokumentu digitalizáciou textu (OCR)

Zvyčajne dostaneme zadanie ako naskenovaný dokument, ktorý skonvertujeme do editovateľného formátu pomocou optického rozpoznávania textu (OCR) vrátane odsadenia, hlavičky, päty, číslovania, obsahu a obrázkov.

2. Úradný preklad dokumentu

Takto pripravený dokument pristane na stole úradnému prekladateľovi, v súlade s tým, ktorej oblasti sa týka dokument a ktorej sa prekladateľ venuje. Napokon každý prekladateľ sa špecializuje na iný typ terminológie.

Úradné preklady dokumentov
Preklad dokumentu - obsahová konrola

3. Obsahová kontrola prekladu

Preložený dokument následne skontrolujeme tak, aby finálna verzia neobsahovala gramatické, štylistické, no predovšetkým významové chyby.

4. Formálna kontrola prekladu

Pred zviazaním dokumentu s prekladom prejde vyhotovenie ešte dodatočnou kontrolou, pričom táto môže odhaliť najmä preklepy a formálne nedostatky.

Formálna korekcia
Preklady dokumentov - zviazanie

5. Zviazanie dokumentu s prekladom

Úradný preklad sa na záver viaže s prekladaným dokumentom spolu s doložkou úradného prekladateľa. Takto vyhotovený preklad dokumentu odovzdáme zákazníkovi na našej prevádzke, doručíme, prípadne zašleme poštou.