Elektronické preklady

Pripravujeme spoľahlivé elektronické preklady v akomkoľvek rozsahu a z akejkoľvek oblasti. Naši prekladatelia nie sú iba špičkoví lingvisti, ale rovnako aj odborníci na právo, medicínu, priemysel a mnohé iné odvetvia.

Elektronické preklady dodávame na základe zvoleného cieľového formátu vyhotovenia, termínu dodania a v súlade s potrebami ďalšieho použitia.

Za predpokladu, že potrebujete viac informácií, vyplňte žiadosť o nezáväznú cenovú ponuku a podrobné informácie o cene, termíne, či forme dodania budú v krátkom čase zaslané.

Pravidelne pripravujeme elektronické preklady v rôznych odvetviach a odbornostiach

  • Právne preklady –  zmluvy, obchodné podmienky, podania, rozhodnutia, normy.
  • Technické preklady – manuály, príručky, výkresy, projektová dokumentácia, katalógy.
  • Finančné preklady – účtovné závierky, audity, finančné správy, investičné zámery.
  • Medicína a farmácia – lekárske správy, klinické štúdie, registrácia liečiv, príbalové letáky.
  • IT a telekomunikácie – lokalizácia softvéru, aplikácií, mutácie webstránok, smernice.
  • Marketing – kampane, kreatíva, analýzy, copywriting, periodický obsah.

Každý elektronický preklad, hoci aj jedna strana, pre nás predstavuje projekt, ktorý má nasledovný postup.

Pri všetkých bodoch preukázateľne postupujeme v súlade s medzinárodnou normou na riadenie kvality prekladateľských služieb.

Analýza textu

1. Analýza textu

Na základe analýzy textu v tomto kroku vytvoríme presnú cenovú ponuku a zároveň zvolíme najvhodnejší spôsob pre vypracovanie vášho zadania.

2. Digitalizácia (OCR) a príprava na preklad

Naskenované texty digitalizujeme prostredníctvom optického rozpoznávania textu (OCR), pričom texty, ktoré sú napríklad vnorené do programovacieho kódu, vieme exportovať pomocou softvéru na parsing (syntaktická analýza).

Digitalizácia (OCR)
Zadanie prekladu

3. Zadanie prekladu

Takto pripravený text projektový manažér pridelí vhodnému prekladateľovi alebo skupine prekladateľov. Pracujeme s CAT softvérom, ktorý nám pomáha s dodržiavaním jednotnej terminológie a zároveň automaticky formátuje text, aby odzrkadľoval zdrojové zadanie.

4. Obsahová korekcia

Preložený text skontrolujeme tak, aby finálna verzia neobsahovala gramatické, štylistické, no predovšetkým významové chyby.

Obsahová korekcia - Elektronické preklady
Formálna korekcia

5. Formálna korekcia

Pred odovzdaním preklad prejde ešte dodatočnou kontrolou, čo je dôležité najmä v prípadoch, v ktorých sa text zverejňuje, implementuje na webstránku, prípadne do softvéru.

6. Odovzdanie

Vyhotovené preklady odovzdávame vo vopred dohodnutých termínoch a formátoch. Navyše, vám ho môžme  vyhotovenie zaslať poštou, emailom, prípadne doručiť na adresu.

Odoslané