Úradné preklady

Úradné preklady sú zviazané s originálom alebo notársky overenou kópiou a zároveň opatrené doložkou súdneho prekladateľa. Poznáme ich rovnako pod názvom súdne preklady či overené preklady. V každom prípade, ide predovšetkým o preklady na vysokej úrovni, ktoré pripravujú odborníci v príslušných odvetviach.

Za predpokladu, že už máte dokumenty k dispozícii, vyplňte žiadosť o nezáväznú cenovú ponuku a obratom vám zašleme podrobné informácie predovšetkým o cene, termíne, či formáte dodania.

Vo vybraných kombináciach poskytujeme okem listinného vyhotovenia aj možnosť elektronického úradného prekladu, ktorý je opatrený mandátnou a časovou elektronickou pečaťou.

Úradné preklady dokumentov

sa používajú najmä na komunikáciu s úradmi štátnej správy v listinnom, či elektronickom vyhotovení.

vždy pripraví úradný prekladateľ poverený Ministerstvom spravodlivosti SR.

sa zodpovedajúcim spôsobom zviažu trikolórou s predloženým originálom alebo notárom overenou kópiou.

Pravidelne pripravujeme úradné preklady dokumentov, ako napríklad

  • Vysvedčenia, diplomy, certifikáty, potvrdenia o návšteve školy, výpisy známok
  • Rodné listy, úmrtné listy, sobášne listy, potvrdenia o pobyte
  • Rozhodnutia, uznesenia, zákony a smernice
  • Lekárske správy, klinické štúdie, posudky
  • Zmluvy, faktúry, výpisy, obchodné podmienky
  • Doklady k dovezeným vozidlám, COC, osvedčenia

Pri zadaniach preukázateľne postupujeme v súlade s medzinárodnou normou na riadenie kvality prekladateľských služieb podľa nižšie uvedeného postupu.

Preklady - Digitalizácia (OCR)

1. Príprava dokumentu digitalizáciou textu (OCR)

Zvyčajne dostaneme zadanie ako naskenovaný dokument, ktorý skonvertujeme do editovateľného formátu pomocou optického rozpoznávania textu (OCR) vrátane odsadenia, hlavičky, päty, číslovania, obsahu a obrázkov.

2. Preklad

Takto pripravený dokument pristane na stole úradnému prekladateľovi, v súlade s tým, ktorej oblasti sa týka dokument a ktorej sa prekladateľ venuje. Napokon každý prekladateľ sa špecializuje na iný typ terminológie.

Úradný preklad
Preklady - Obsahová kontrola

3. Obsahová kontrola prekladu

Preložený dokument následne skontrolujeme tak, aby finálna verzia neobsahovala gramatické, štylistické, no predovšetkým významové chyby.

4. Formálna kontrola prekladu

Pred zviazaním dokumentu s prekladom prejde vyhotovenie ešte dodatočnou kontrolou, pričom táto môže odhaliť najmä preklepy a formálne nedostatky.

Preklady - Formálna korekcia
Preklady - Zviazanie dokumentu

5. Zviazanie dokumentu s prekladom

Úradný preklad sa na záver viaže s prekladaným dokumentom spolu s doložkou úradného prekladateľa. Takto vyhotovený preklad odovzdáme zákazníkovi na našej prevádzke, doručíme, prípadne zašleme poštou.